top of page

ห้องศิลปะนามธรรม

ให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศแบบร่วมสมัย แสดงผลงานนามธรรมกว่า 10 ชิ้นด้วยผลงานนามธรรมชั้นนำของประเทศไทย อาทิ ผลงานของ อิทธิ คงคากุล ในปี พ.ศ 2515 อิทธิพล ตั้งโฉลก กับผลงาน สองหน้า ชุด 4 ผลงานของประเทือง เอมเจริญและ เจษฎา คงสมมาตร นอกจากนี้ ยังมีประติมากรรมเติบโต นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ประติมากรรมแกะสลักหินรูปผู้หญิงของ วสันต์ ฮารีเมา ศิลปินผู้อหังกาในศิลปะและ ชีวา โกมลมาลัย เป็นต้น

bottom of page