top of page

สวนวิถีไทย

สวนบนระเบียงชั้น 3 จัดแสดงประติมากรรมที่มีเรื่องราวของวิถีไทยโดย เขียน ยิ้มศิริ ประติมากรผู้บุกเบิกประติมากรรมร่วมสมัยในประเทศไทยและนำเอาเนื้อหาของวิถีชีวิตชาวบ้านเข้ามาสร้างเป็นงานประติมากรรม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวโดยได้รับแรงบันดาลใจจากใบหน้าของตุ๊กตาในศิลปะสมัยสุโขทัย สร้างเป็นงานศิลปะต่อเนื่องจากปี พ.ศ 2490 จนถึงปี พ.ศ 2509 ในเรื่องราววิถีไทย

bottom of page